1/5 Algemene Voorwaarden Lucas Bruil ontwerp en engineering / juni 2017
Algemene Voorwaarden van
Lucas Bruil
ontwerp en engineering
juni 2017
1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en
de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze
Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan
door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW.
Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de
ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit
nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de
opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper
pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.
2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever
op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze
afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte
betekenis te zijn.

2/5 Algemene Voorwaarden Lucas Bruil ontwerp en engineering / juni 2017
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding
van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering
van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde
optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van
derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de
opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor
eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of
diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de
algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot
de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek
van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring
schriftelijk bevestigen.
3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van
invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.
Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden
ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of
namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij
desgewenst assistentie verlenen.
4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders
overeengekomen.
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk
aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden
waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van
overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene
Voorwaarden.
4.3 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het
resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of
verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van
de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te
maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot
stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten,
adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties,
broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de
ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders
overeengekomen.

3/5 Algemene Voorwaarden Lucas Bruil ontwerp en engineering / juni 2017
5 Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de
opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen
afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht
(kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
geregeld.
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de
opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,
verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op
een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het
overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van
deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever
zijn overgedragen.
5.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om
de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen,
wanneer het om fysieke resultaten gaat.
6 Honorarium en kosten
6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de
uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints,
kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en
begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf
gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel
door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten,
dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de
ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf
informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden
uitstel niet toelaat.
6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door
omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de
opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De
ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

4/5 Algemene Voorwaarden Lucas Bruil ontwerp en engineering / juni 2017
7 Betaling en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.
7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle
bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.
7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl.
BTW bedragen.
7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de
ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
rekening brengen.
7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar
tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever,
dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de
tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de
opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan
worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de
door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de
opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige)
surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke
opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden,
gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van
de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,
wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet
en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het
resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of
redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins
onrechtmatig is.
9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle
aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat
van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever
voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige
aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

5/5 Algemene Voorwaarden Lucas Bruil ontwerp en engineering / juni 2017
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij
de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10 Aansprakelijkheid
10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan
wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper
toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid
van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat
deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan
€5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in
het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het
voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de
opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de
opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
11 Overige bepalingen
11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper
wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de
opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte
stellen.
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere
partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen
zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te
lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen,
neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de
ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de
ontwerper en opdrachtgever.